Jste zde:
Eko-Net CIR > Aktuality

Aktuality

Stránkování

<1 23 4 5 >
 
 
4.5.2009 Norma ISO 14005 postoupila

Již před delším časem jsme zde zmiňovali přípravu nové normy ISO 14005: Environmental management systems - Guidelines for the phased implementation of an environmental managmement system, including the use of environmental performance evaluation. více

31.1.2009 Identifikace právních požadavků v environmentální oblasti

Přemýšleli jste také, jaký "systém" zavést ve firmě, aby se nezapomnělo na nějaký nový či změněný požadavek právních předpisů? více

16.4.2008 REACH - poplatky za registraci

16.4. bylo zveřejněno nařízení Komise (ES) č. 340/2008 o poplatcích a platbách Evropské agentuře pro chemické látky. více

17.3.2008 REACH - bezpečnostní listy chemických látek

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, které vstoupilo v platnost 1.6.2007, pozměnilo částečně požadavky na bezpečnostní listy. Došlo ke změně řazení kapitol a rozšíření např. o registrační číslo chemické látky a určený způsob použití. více

3.3.2008 REACH - nařízení o registraci ... chemických látek ...

Plný název nařízení zní: Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o změně směrnice 1999/45/ES
a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady 76/769/EHS a směrnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES více

22.2.2008 EIA - Co přinesla novela zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí

V loňském roce, konkrétně 22.8. 2007, nabyl účinnosti zákon 216/2007 Sb., kterým byl novelizován zákon č. 100/2001 Sb., posuzování vlivů na životní prostředí (EIA). Mimo jiné byl nově zaveden pojem tzv. podlimitního záměru. Co tato změna znamená v rámci požadavků procesu EIA pro podnikatelské subjekty, například firmy podnikající v oblasti nakládání s odpady? více

12.2.2008 Nový zákon o integrovaném registru znečišťování

Dne 12.2.2008 vyšel ve Sbírce zákonů nový zákon, zákon č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí. více

22.1.2008 Koncové technologie

Koncové technologie jsou technologie odstraňující problém, který již vznikl, jsou nápravným opatřením,  převádějí znečištění z jedné složky životního prostředí do druhé, v níž by znečištění bylo možno lépe zachytit (čistíme odpadní vody a tím produkujeme nebezpečný tuhý odpad ve formě kalu) nebo je přenášejí do budoucnosti (skládky).  Principy koncových technologií vycházejí z fyzikálních a chemických vlastností znečištění, využívají chemických reakcí, které probíhají mezi znečištěním a nosným médiem. více

3.1.2008 Ekodesign - změna zákona o hospodaření s energií schválena

Přibližně v polovině loňského roku jsme v novinkách informovali o projednávání novely zákona o hospodaření s energií parlamentu ČR (více zde http://eko-net.cir.cz/novela-zakona-c-406-2000-sb-o-hospodareni-s-energii-stanovuje-pozadavky-na-ekodesign-energetickych-spotrebicu). více

5.11.2007 Novela zákona o odpadech a nařízení č.1013/2006 o přepravě odpadů

Vláda předložila do sněmovny návrh novely zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, který zpracovalo Ministerstvo životního prostředí. Novela byla zatím projednávána ve 2. čtení v obecná rozpravě, další projednávání v parlamentu je zařazeno na jejím programu od 8. 11. 2007. Nezbytnost zpracování a přijetí této novely vyplývá především z nutnosti implementace požadavků těchto předpisů Evropské unie: více