Jste zde:
Eko-Net CIR > Aktuality

Aktuality

Stránkování

<1 2 34 5 >
 
 
30.10.2007 Skončilo přechodné období IPPC - všechna zařízení musí mít integrované povolení

Termín do kdy musí mít všechna zařízení integrované povolení stanovila Evropská unie ve směrnici o integrované prevenci už v roce 1996, nyní nastal tento termín, který platí nejen pro ČR, ale i pro všechny členské státy. více

29.10.2007 Platnost povolení k vypouštění odpadních vod, která nabyla právní moci do 31.12.2001, končí 31. prosince 2007

Z ustanovení zákona č. 254/2001 Sb., o vodách účinného od 1.1.2002, konkrétně z § 127, odst. 7 vyplývalo, že platnost povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních, která nabyla právní moci do dne účinnosti tohoto zákona (tedy do 31.12.2001), končí 31. prosince 2007. V ustanovení Čl. II zákona č. 20/2004 Sb., který je novelou vodního zákona, tzv. "euronovelou" (účinnou od 23.1.2004) je tato citace zachována v závěrečných a přechodných ustanoveních v bodu 6. více

22.10.2007 Kdy se může firma zdarma zbavit "odpadu"?

Ačkoliv povinnost zpětného odběru některých výrobků (§38, zák.č.185/2001 Sb., o odpadech) platí již řadu let, je stále spíš předmětem diskusí "povinných osob", které mají povinnost zpětný odběr zajistit, jestli se na ně povinnost vůbec vztahuje a jak zajistit její splnění. více

15.10.2007 Havarijní plány - vyhláška č. 450/2005 Sb. účinná již téměř rok a půl

Vyhláška MŽP č. 450/2005 Sb., o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků je v platnosti je v účinnosti něco přes rok (přesně od 1.5. 2006) a dle jejích požadavků již mnohé podniky zpracovaly "Havarijní plán". Vyhláška, jejíž budoucí existenci dlouhou dobu od roku 2001 avizoval pouze zákon č. 254/2001 Sb., o vodách v §39, přesto v některých směrech vyžaduje zpřesňující výklad. Tohoto faktu si byl vědom i Odbor ochrany vod MŽP, a tak po roční účinnosti této vyhlášky a zveřejnil některé vysvětlující informace a doporučení: více

1.10.2007 Novela nařízení vlády č. 61/2003 Sb. účinná od 1.10.2007 - ochrana vod

Od 1.října 2007 vstoupila v účinnost novela nařízení vlády č. 229/2007 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech. více

7.9.2007 Nařízení vlády č. 146/2007 Sb., o emisních limitech a dalších podmínkách provozování spalovacích stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší

Nové Nařízení ruší a nahrazuje nařízení č. 352/2002 Sb., kterým se stanoví emisní limity a další podmínky provozování spalovacích stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší. Nařízení nabývá účinnosti 1.ledna 2008. více

29.8.2007 Problematika Základního popisu odpadu (ZPO) - kdo ho musí zpracovat?

Povinnost původce odpadu zpracovat Základní popis odpadu (ZPO) platí od 1.1.2006 a je uvedena ve dvou prováděcích předpisech k zákonu č. 185/2001 Sb., o odpadech, a sice ve vyhlášce č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady a vyhlášce č. 294/2001 Sb., podrobnostech ukládání odpadů na skládky. více

15.8.2007 Metodický návod MŽP pro monitorování vlivů na životní prostředí a zdraví lidí při nakládání s odpady

Ministerstvo životního prostředí České republiky vydalo v červenci dokument Metodický návod pro plnění povinnosti původců odpadů, stanovenou § 16 odst. 1 písm. j) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, k vykonávání kontroly vlivů nakládání s odpady na zdraví lidí a životní prostředí v souladu se zvláštními právními předpisy a POH ČR, POH kraje a POH původce. více

31.7.2007 Proč EMAS určitě ano?

I v našem e-leraningu pro environmentální managery se dočtete o rozdílech mezi ISO 14001 a EMAS. V našich končinách ale nenaleznete mnoho příznivců EMAS, kteří by zmínili jeho přednosti, tak se pokusíme tuto mezeru vyplnit naším pohledem na věc: více

25.7.2007 Pokuty ČIŽP v oblasti nakládání s odpady

Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP) je kontrolním orgánem v oblasti ochrany životního prostředí v České republice. Významnou součástí kontrolních úkonů ČIŽP je dodržování povinností daných předpisy v oblasti nakládání s odpady, zejména povinností daných zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a jeho prováděcími předpisy. více