Jste zde:
Eko-Net CIR > Aktuality

Aktuality

Stránkování

<1 2 3 45 >
 
 
23.7.2007 Operační program Životní prostředí

Státní fond životního prostředí ČR zveřejnil první výzvu k předkládání žádostí o dotace v rámci Operačního programu Životní prostředí. více

17.7.2007 Novela vyhlášky Ministerstva životního prostředí č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady

V meziresortním připomínkovém řízení je novela vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. více

1.6.2007 Novela zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření s energií stanovuje požadavky na ekodesign energetických spotřebičů

Poslanci Parlamentu České republiky projednali 13.6.2007 v prvním čtení novelu zákona o hospodaření s energií, která se v podstatné míře týká ekodesignu výrobků. více

25.5.2007 Etapové zavádění EMS (ISO 14005, BS 8555)

V současnosti je projednáván návrh nové normy ISO 14005, který by měl být zaměřen zejména na malé a střední podniky, kterým by měl nabídnout etapový způsob zavedení a certifikace systému environmentálního managementu. více

11.5.2007 Základní povinnosti dle zákona o prevenci závažných havárií

Od 1.6. 2006 vstoupil v účinnost zákon č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených nebezpečnými chemickými látkami. Nahradil tak zákon č. 353/1999 Sb., který byl novým předpisem v roce 2006 zrušen. Přestože většina podnikatelských subjektů, např. kancelářské firmy, skladuje ve svých prostorách minimum nebezpečných chemických látek nebo přípravků, neznamená to, že by se na ni nevztahovaly některé požadavky zákona č. 59/2006 Sb. více

20.4.2007 Ochrana ovzduší - zvýšení limitu pro brusky z 1 kW na 100 kW

Nařízení vlády č.353/2002 Sb., kterým se stanoví emisní limity a další podmínky provozování ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší, bylo od 1.1.2007 zrušeno a nahrazeno novým právním předpisem se stejným názvem - Nařízením vlády č. 615/2006. Nové nařízení přineslo řadu změn, z nichž jedna napravuje přehmat v předchozím předpise. Dle předchozího nařízení byly do kategorie tzv. nových středních zdrojů znečišťování ovzduší zařazeny podle přílohy č. 1 také brousící stroje nebo skupiny brousících strojů s celkovým elektrickým příkonem vyšším než 1 kW. Do této kategorie tak proto spadala např. řada typů ručních elektrických brusek běžně se vyskytujících na pracovištích. Podle zákona o ovzduší tak provozovatel zdroje byl například nucen provádět měření emisí či vést provozní evidenci, což mnohé firmy ani netušily, natož aby požadavky zákony plnily. Naštěstí kontrolní orgány v oblasti životního prostředí toto neplnění právních požadavků tolerovaly vědomy si chyby v právním předpisu. V novém nařízení byla hodnota stanovena v příloze č. 1 stanovena nově pro skupinu 2.7. Obrábění kovů (brusírny a obrobny), a to pro zařízení, jejichž celkový elektrický příkon je vyšší než 100 kW. více

21.2.2007 Sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu - odpad a vedlejší produkty

V únoru bylo zveřejněno sdělení zabývající se výkladem definice odpadu a vedlejších produktů ve výrobních podnicích. Toto sdělení nijak neovlivňuje probíhající proces přípravy nové směrnice o odpadech. více

15.12.2006 REACH byl schválen

Evropský parlament schválil závazná pravidla pro nakládání s chemickými látkami, v podobě nařízení o Registraci, Evaluaci a Autorizaci Chemických látek, tzv. REACH. více

13.12.2006 Snížení recyklačních příspěvků

Recyklační poplatky slouží na zneškodnění elektrospotřebičů vyrobených do 13. srpna 2005. Od této doby platí v Evropě nová směrnice, podle které musí výrobci a dovozci do ceny nových elektrospotřebičů zahrnout i náklady na jejich budoucí zneškodnění resp. využití. Výrobci a dovozci elektrozařízení jsou ze zákona povinni zajistit zpětný odběr a recyklaci těchto elektrospotřebičů. Recyklační poplatky tedy od minulého roku platí všichni spotřebitelé při nákupu nových elektrických spotřebičů. více

20.9.2006 Úplné znění zákona o integrované prevenci

Úplné znění zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), bylo zveřejněno ve Sbírce zákonů, částka 140. více