Jste zde:

Analýza životního cyklu (LCA)

Posuzování životního cyklu - LCA (Life Cycle Assessment)

S rostoucím povědomím o vlivu lidské činnosti na životní prostředí si častěji klademe otázky jaký výrobek nakoupit. Stále významnější roli při výběru představuje hledisko jeho dopadů na životní prostředí. Spotřebitel může váhat, zda nakoupit nápoj ve vratné lahvi nebo v nevratném obalu. Ve výrobní sféře je otázkou jaké materiály s obdobnými fyzikálními vlastnostmi volit, jaký způsob distribuce pro výrobky a další.

Odpovědi na tyto otázky nejsou jednoznačné a závisejí na mnoha okolnostech v celém životním cyklu výrobku. V případě výběru nápojů může být rozhodující například transportní vzdálenost vrácených lahví zpět k výrobci a nebo zda jsou spotřebitelé použité PET lahve ochotni odevzdat k recyklaci.

Metoda LCA je nástrojem, který umožňuje posoudit environmentální dopady výrobku, případně služeb z hlediska celého jeho životního cyklu a poskytne tak informace pro rozhodování. Cílem LCA je identifikace a kvantifikace všech environmentálních dopadů spojených s výrobkem od těžby surovin, jeho výrobu, jeho užívání, až po konec jeho životnosti a jeho zneškodnění - ve všech fázích jeho životního cyklu. Tento přístup je známý též pod pojmem "cradle to grave" (od kolébky do hrobu).

LCA studie poskytují významné informace při rozhodovacích procesech v celé řadě oblastí. Je nutné si však uvědomit, že LCA má charakter podpůrného nástroje pro rozhodovací proces a nikoliv samostatné rozhodovací metody. Uplatnění metody LCA vyžaduje poměrně velké množství dat. Jejich sběr je časově náročný a nákladný.

Tuto překážku pomáhají překonat databáze materiálů obsahující informace o jejich dopadech. Využití metodiky LCA pro zjednodušené posouzení dopadů výrobku často pomůže zjistit nejzávažnější vlivy výrobku na životní prostředí a umožní tak jejich efektivní inovaci.