Jste zde:
Eko-Net CIR > „Bateriová“ novela zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech byla schválena

„Bateriová“ novela zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech byla schválena

4.8.2009

„Bateriová“ novela zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech byla schválena

Dne 22.7.2009 byla Senátem Parlamentu ČR schválena novela zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, která přináší změny v oblasti nakládání s bateriemi a akumulátory. K definitivnímu zveřejnění ve Sbírce zákonů zbývá jen podpis prezidenta.

Hlavním důvodem vypracování novely zákona byla nutnost implementovat do českého právního řádu směrnici Evropské o parlamentu a rady 2006/66 o bateriích a akumulátorech. Novela zákona by měla přispět je splnění jednoho z hlavních cílů této směrnice, kterým je dosažení minimální úrovně sběru baterií a akumulátorů na hodnotu 25 % do roku 2012 a 45 % do roku 2016.

Některé nové požadavky zákona:

-       Nové pojmy a definice, např. pro baterie a akumulátory

-       Zákaz uvádět na trh nebo do oběhu baterie nebo akumulátory, které obsahují více než 0,0005 % hmotnostních rtuti, bez ohledu na to, zda jsou či nejsou zabudované do elektrozařízení nebo do jiných výrobků, s výjimkou knoflíkových článků s obsahem rtuti nepřesahujícím 2% hmotnostní, a
přenosné baterie nebo akumulátory, které obsahují více než 0,002 % hmotnostních kadmia, včetně baterií a akumulátorů zabudovaných do elektrozařízení nebo do jiných výrobků.
Zákaz nevztahuje na přenosné baterie nebo akumulátory určené pro použití v nouzových nebo poplašných systémech, včetně nouzového osvětlení, zdravotnických přístrojích, nebo bezšňůrových elektrických nástrojích.

-       Výrobce bude povinen dodržovat při výrobě baterií a akumulátorů stanovené limity obsahu kadmia a rtuti a informovat konečného uživatele o obsahu těchto látek v bateriích a akumulátorech, o jejich negativním vlivu na životní prostředí a lidské zdraví. Výrobci budou povinni označovat baterie a akumulátory symboly pro zpětný odběr a oddělený sběr a chemickým symbolem o obsahu nadlimitního množství kadmia a rtuti.

-       Výrobce je povinen na vlastní náklady písemně informovat konečného uživatele
o způsobu zajištění zpětného odběru nebo odděleného sběru; za tímto účelem výrobce způsobem dostupným konečnému uživateli zveřejňuje aktuální seznam míst zpětného odběru a odděleného sběru obsahující alespoň název místa a jeho adresu

-       Osoba, u které výrobce zřídil místo zpětného odběru nebo odděleného sběru, je povinna na náklady výrobce zajistit, aby místo zpětného odběru nebo odděleného sběru bylo pro konečného uživatele viditelně a čitelně označeno nápisem oznamujícím tuto skutečnost.

-       Poslední prodejce, u kterého výrobce nezřídil místo zpětného odběru a který prodává baterie nebo akumulátory výrobcem uváděné na trh, je povinen viditelně umístit informaci o možnosti odevzdání baterií a akumulátorů ve svých prodejních místech nebo o tom, kde lze baterie nebo akumulátory odevzdat ke zpětnému odběru na území obce, městské části nebo městského obvodu podle místa prodeje. Pokud se na jejich území místo zpětného odběru nenachází, informuje o místě zpětného odběru v nejbližší obci, městské části nebo městském obvodě od svého místa prodeje.

Loading...

Aktuality