Jste zde:
Eko-Net CIR > E-PRTR nahradí dosud platný EPER

E-PRTR nahradí dosud platný EPER

2.9.2006

V prosinci 2005 přijala Evropská Rada rozhodnutí č. 2006/61/ES o uzavření Protokolu EHK OSN o registrech úniků a přenosů znečišťujících látek. Protokol deklaruje důležitost registrů úniků a přenosů znečišťujících látek, jako mechanismu pro zvyšování odpovědnosti podniků, omezování znečištění a podporu udržitelného rozvoje.

V souvislosti s tím bylo vydáno Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 166/2006 ze dne 18. ledna 2006, kterým se zřizuje Evropský registr úniků a přenosů znečišťujících látek, a kterým se mění směrnice Rady 91/689/EHS a 96/61/ES. Nařízení nabylo účinnosti dne 24. 2. 2006.

Evropský registr úniků a přenosů znečišťujících látek ( E-PRTR - European Pollutant Release and Transfer Register ) nahradí dosud platný Evropský registr emisí znečišťujících látek (EPER - European Pollutant Emission Register), který byl založen v roce 2000 rozhodnutím Evropské komise č. 2000/479/EC.

Zřízení EPER vycházelo z požadavku Směrnice č. 96/61/EC o integrované prevenci, ve které bylo stanoveno, že členské státy mají povinnost registrovat, evidovat a předávat údaje o hlavních základních emisích a zdrojích.

Přijetí Nařízení o evropském registru úniků a přenosů znečišťujících látek bude mít dopad i na náš integrovaný registr znečišťování (IRZ). Vzhledem k tomu, že český IRZ obsahuje řadu prvků, které obsahuje E-PRTR (např. emise do půdy, přenosy odpadů atd.), nebude tento dopad tak zásadní, jako v případě implementace EPER. Změna nastane zejména v rozsahu IRZ, počtu evidovaných látek a změny se dotknou i povinných osob.

K tomu účelu připravuje Ministerstvo životního prostředí zákon o integrovaném registru znečišťování, který by měl stanovit podmínky ohlašovacího procesu do IRZ a další náležitosti.

V souvislosti s tím dojde i k úpravě zákona č. 76/2002 Sb. o integrované prevenci, nařízení vlády č. 368/2003 Sb., o integrovaném registru znečišťování a vyhlášky č. 572/2004 Sb., o vedení evidence podkladů pro plnění ohlašovací povinnosti do IRZ.

Nařízení bude mít dále vliv na směrnici o integrované prevenci (zrušen odstavec o povinnosti podávat hlášení o zdrojích znečišťování životního prostředí) a směrnici o nebezpečných odpadech (zrušeno ustanovení o povinnosti ohlašovat informace o nebezpečných odpadech). Nové nařízení nahradí tyto dvě ohlašovací povinnosti jedním hlášením.

Evropská komise připravuje příručku, která by měla členským zemím usnadnit implementaci E-PRTR. Návrh příručky pro implementaci E-PRTR naleznete zde.

Více informací naleznete v sekci Podnikový ekolog.

 

Loading...

Aktuality