Jste zde:
Eko-Net CIR > EIA - Co přinesla novela zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí

EIA - Co přinesla novela zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí

22.2.2008

V loňském roce, konkrétně 22.8. 2007, nabyl účinnosti zákon 216/2007 Sb., kterým byl novelizován zákon č. 100/2001 Sb., posuzování vlivů na životní prostředí (EIA). Mimo jiné byl nově zaveden pojem tzv. podlimitního záměru. Co tato změna znamená v rámci požadavků procesu EIA pro podnikatelské subjekty, například firmy podnikající v oblasti nakládání s odpady?

Paragraf § 4 odst. 1 písmeno d) stanovuje, že: „předmětem posuzování dle tohoto zákona jsou záměry uvedené v příloze č. 1 k tomuto zákonu (Priloha 1 zak 100-2001 Sb.pdf), které nedosahují příslušných limitních hodnot, jsou-li uvedeny ("podlimitní záměry") a příslušný úřad stanoví, že budou podléhat zjišťovacímu řízení; tyto záměry podléhají posuzování, pokud se tak stanoví ve zjišťovacím řízení.“ To znamená, že oznamovatel záměru (investor), který se chystá provést tzv. podlimitní záměr uvedený v seznamu záměrů v příloze č. 1 zákona, je povinen zaslat zjednodušené oznámení příslušnému úřadu. Vzor oznámení je uveden v příloze zákona č. 100/2001 Sb. Příslušný úřad je povinen investorovi do 15 dnů od obdržení tohoto oznámení sdělit, zda podlimitní záměr podléhá zjišťovacímu řízení. Sdělení musí příslušný úřad zveřejnit na internetové adrese http://www.cenia.cz/eia. V případě, že příslušný úřad vyžaduje provedení zjišťovacího řízení, musí investor připravit úplné oznámení, které je vyžadováno pro účely zjišťovacího řízení a postupuje jako v případě. Příslušným úřadem je krajský úřad nebo ministerstvo životního prostředí podle typu konkrétního záměru.

Praktický dopad je tedy takový, že i malé záměry musí být oznámeny. Co to může znamenat pro firmy v oblasti nakládání s odpady? Z hlediska strategických podnikatelských záměrů v tomto oboru jsou v příloze č. 1 nejdůležitější tyto záměry:

Kategorie I (záměry povinně podléhající posouzení EIA)

  • 10.1 Zařízení k odstraňování nebezpečných odpadů
  • 10.2 Zařízení k odstraňování ostatních odpadů s kapacitou nad 30 000 tun/rok

Zákon č. 185/2001 Sb. , o odpadech definuje odstraňování odpadů jako činnosti uvedené v příloze č. 4. Tyto způsoby nakládání se týkají například realizací zařízení na spalování odpadu a skládek.

Kategorie II (záměry povinně podléhající zjišťovacímu řízení)

  • 10.1 Zařízení ke skladování, úpravě nebo využívání nebezpečných odpadů; zařízení k fyzikálně-chemické úpravě, energetickému využívání nebo odstraňování ostatních odpadů
  • 10.5 Skladování železného šrotu (včetně vrakovišť) nad 1000 t

Zákon č. 185/2001 Sb. , o odpadech definuje využívání odpadů jako činnosti uvedené v příloze č. 3. Jedná se mimo jiné o činnosti prováděné v rámci zařízení pro nakládání s odpady, jako jsou výkupny, sběrné dvory, třídírny odpadů, zařízení na zpracování autovraků a další.

Dle výsledků posouzení záměrů uvedených od doby účinnosti novely zákona na informačním webu EIA jsou většinou „malé záměry“ vyjmuty z procesu zjišťovacího zařízení nebo následného posouzení EIA – viz např. odkazy uvedené níže, přesto je nutné, aby firmy dbaly na plnění těchto požadavků a plnily oznamovací povinnost i u podlimitních záměrů.

http://tomcat.cenia.cz/eia/detail.jsp?view=eia_podlimitni&id=ZLK047P a

http://tomcat.cenia.cz/eia/detail.jsp?view=eia_podlimitni&id=JHC030P.

Soubor:
Priloha 1 zak 100-2001 Sb.pdf
Formát:
pdf
Velikost:
204kB
Loading...

Aktuality