Jste zde:

EMAS ( Eco-Management and Audit Scheme )

EMAS je dobrovolný nástroj environmentální politiky, jehož hlavním cílem je podporovat neustálé zlepšování vlivu organizací na životní prostředí

  • vytvořením a zaváděním systémů řízení podniků z hlediska ochrany životního prostředí,
  • systematickým hodnocením výkonu těchto systémů,
  • poskytnutím informací o vlivu organizace na životní prostředí,
  • aktivním zapojením zaměstnanců v organizaci a vhodným vzděláváním zaměstnanců v dané problematice.

EMAS je program Evropské unie, který byl zaveden v roce 1993 Nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1836/1993, o dobrovolné účasti organizací v systému řízení podniků a auditu z hlediska ochrany životního prostředí (Nařízení EMAS).

Toto nařízení bylo novelizováno Nařízením č. 761/2001. V České republice byl Program EMAS ustanoven na základě Usnesení vlády České republiky č. 466/1998, o schválení Národního programu zavedení systému řízení podniků a auditu z hlediska ochrany životního prostředí. Toto usnesení bylo novelizováno Usnesením vlády České republiky č.651/2002 (Aktualizovaný program EMAS).

Jako odpovědné orgány byly zřízeny Rada programu EMAS a Agentura EMAS, akreditačním orgánem byl jmenován Český institut pro akreditaci (ČIA). Byla vydána "Pravidla k zavedení systému řízení podniků a auditu z hlediska ochrany životního prostředí". Druhý a více využívaný nástroj k zavádění systému environmentálního managementu (EMS) je norma ISO 14001. Oba nástroje stanoví požadavky na zavedení EMS v podniku, EMAS dále vytváří institucionální rámec v členských zemích Evropské unie.

Protože se jedná o dobrovolný nástroj, nejsou podniky ke zlepšování své environmentální výkonnosti nuceny, ale pouze motivovány. Pokud se podnik rozhodne zavést EMAS, musí přesně vyhovět podmínkám stanoveným Programem EMAS. Zavádí-li podnik systém environmentálního managementu (EMS), musí nejprve určit tzv. environmentální aspekty (vlivy, jimiž působí na životní prostředí) a na jejich základě stanoví environmentální politiku (cíle vedoucí ke snižování negativního dopadu na životní prostředí), dále pak do svého systému řízení zavede organizační strukturu a plánování, pracovníkům přiřadí odpovědnosti, stanoví postupy a zdroje pro zavedení, provádění, posouzení a další podporu stanovené environmentální politiky. Vybudování systému řízení ochrany životního prostředí a jeho funkčnost pak pravidelně kontroluje (audituje) nezávislá organizace a výsledky jsou zveřejňovány.

Po sedmi letech praxe byl připraven tzv. EMAS II, který přináší lepší orientaci v systému a je plně v souladu s ISO 14001, převzal např. terminologii ISO 14001 pro požadavky environmentálního řízení a navíc obsahuje i požadavky, jako např. registraci a environmentální prohlášení.

Loading...

Systémy environmentálního managementu (EMS)