Jste zde:
Eko-Net CIR > Evidence odpadů a ochrana osobních údajů

Evidence odpadů a ochrana osobních údajů

5.6.2009

Evidence odpadů a ochrana osobních údajů

Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech ukládá dle § 18 odst. 3 provozovateli zařízení ke sběru nebo výkupu odpadů povinnost při odběru nebo výkupu odpadů stanovených právním předpisem identifikovat osoby, od kterých má v úmyslu odpady odebrat nebo vykoupit, identifikovat odebírané nebo vykupované odpady, vést podle §18 odstavců 4 až 8 evidenci o těchto skutečnostech, a to včetně data a hodiny odebrání nebo vykoupení odpadů. K plnění této povinnosti je provozovatel oprávněn vyžadovat k nahlédnutí průkazy totožnosti těchto osob.

Obecně řečeno se jedná o druhy odpadů, u kterých hrozí, že mohou pocházet z trestné činnosti – autovraky, barevné kovy (měď, olov, zinek, cín ad.) a železné kovy.

Podle §8 odst. 3 vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady se identifikací fyzických osob podle §8 odst. 2 vyhlášky č. 383/2001 Sb. nebo §18 odst. 3 zákona č. 185/2001 Sb. této vyhlášky rozumí zjištění jména, příjmení, data narození, adresy trvalého pobytu nebo pobytu a čísla občanského průkazu nebo jiného průkazu totožnosti každé z osob, od které byly odpady odebrány nebo vykoupeny.

Při nakládání s těmito osobními údaji fyzických osob je provozovatel zařízení povinen postupovat podle zvláštního zákona - zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Z pohledu zákona č. 101/2001 Sb. je provozovatel zařízení ke sběru nebo výkupu odpadů považován za správce osobních údajů a při zpracování osobních údajů v evidenci odpadů je povinen plnit požadavky tohoto zákona, kromě výjimky podle § 18 odst. 1 písm. b) tohoto zákona.

Zpracováním osobních údajů je jakákoliv operace nebo soustava operací, které správce nebo zpracovatel systematicky provádějí s osobními údaji, a to automatizovaně nebo jinými prostředky. Zpracováním osobních údajů se rozumí zejména shromažďování, ukládání na nosiče informací, zpřístupňování, úprava nebo pozměňování, vyhledávání, používání, předávání, šíření, zveřejňování, uchovávání, výměna, třídění nebo kombinování, blokování a likvidace. Zpracováním je tedy i vedení údajů z evidence odpadů týkající se identifikace osob a archivace této evidence, kterou ukládá zákon o odpadech č. 185/2001 Sb.

Pro nakládání s osobními údaji jsou v zákoně stanoveny mimo jiné tyto základní povinnosti:

-          přijmout taková opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů - povinnost platí i po ukončení zpracování osobních údajů

-          zpracovat a dokumentovat přijatá a provedená technicko-organizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů v souladu se zákonem a jinými právními předpisy

-          na základě zákonné výjimky se nevztahuje oznamovací povinnost dle § 16 odst. 1 zákona 101/200 Sb.

Loading...

Aktuality