Evropský registr emisí znečišťujících látek (EPER)

Evropský registr emisí znečišťujících látek (EPER - European Pollutant Emission Register ) byl založen v roce 2000 Rozhodnutím Evropské komise č. 2000/479/EC. Zřízení tohoto registru vycházelo z požadavku Směrnice č. 96/61/EC o integrované prevenci, ve které bylo stanoveno, že členské státy mají povinnost registrovat, evidovat a předávat údaje o hlavních základních emisích a zdrojích.

Evropská komise a Evropská agentura pro životní prostředí (EEA) zahájily provoz EPER v únoru 2003. Cyklus ohlašování do EPER je tříletý. Rok 2003 byl prvním rokem, kdy mělo dojít k ohlášení dat od jednotlivých států za rok 2001 (případně 2000 nebo 2002). Druhé ohlášení za rok 2004 probíhá letos. Získaná data jsou zveřejňována na internetu.

Členské státy mají podle EPER povinnost evidovat emise znečišťujících látek do ovzduší a do vody u nichž byly překročeny stanovené limity. Mezní hodnoty jsou stanoveny pouze pro účely ohlašování a vykazují se veškeré emise každé znečišťující látky z podniku, které přesahují mezní hodnotu. V EPER se sledují emise 50 znečišťujících látek. Řada znečišťujících látek (např. těžké kovy, některé organické látky) je evidováno u ovzduší i vody (37 látek se týká ovzduší a 26 látek se týká vody).

V současnosti jsou v registru informace přibližně o 10 000 podnicích. Ze získaných údajů je možné porovnat emise podle jednotlivých podniků nebo průmyslových činností. Průmyslové podniky tak mohou přijmout opatření, která povedou ke snížení emisí. Jedním z cílů EPER je tedy stimulovat průmyslové podniky ke zlepšení chování ve vztahu k životnímu prostředí a inovaci průmyslových procesů. Na základě vyhodnocení údajů z EPER je možné sledovat pokrok při plnění environmentálních cílů. Evropská komise má tedy možnost určit emise a zdroje, posoudit údaje vykazované členskými státy a pravidelně zveřejňovat informace o emisích znečišťujících látek. Jedním z cílů EPER tedy je zvýšit povědomí o znečišťování životního prostředí zpřístupněním informací veřejnosti.

Evropský registr emisí znečišťujících látek (EPER) bude postupně nahrazen Evropským registrem úniků a přenosů znečišťujících látek ( E-PRTR).