Jste zde:
Eko-Net CIR > Nástroje a návody > Integrovaná prevence a omezování znečištění - IPPC > Nejlepší dostupné techniky - BAT > Fórum pro výměnu informací o nejlepších dostupných technikách a technické pracovní skupiny

Fórum pro výměnu informací o nejlepších dostupných technikách a technické pracovní skupiny

Ministerstvo průmyslu a obchodu zabezpečuje systém výměny informací o nejlepších dostupných technikách ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí, Ministerstvem zemědělství, Českou inspekcí životního prostředí, kraji a příspěvkovou organizací zajišťující odbornou podporu výkonu státní správy v oblasti integrované prevence ("agentura").

Tento systém výměny informací o BAT zajišťuje Fórum pro výměnu informací o nejlepších dostupných technikách, složené z odborníků, kteří jsou jmenováni výše uvedenými institucemi. "Fórum" sjednocuje postup v rámci výměny informací o BAT na evropské úrovni, sleduje a vyhodnocuje činnost technických pracovních skupin, sleduje překlady a projednává odborné komentáře a odborné výklady k dokumentům o nejlepších dostupných technikách (BREF dokumenty) a na základě sledování vývoje nejlepších dostupných technik vydává doporučení pro jejich aplikaci v procesu integrované prevence.

O tom, co bude nebo nebude považováno za nejlepší dostupnou techniku, rozhodují technické pracovní skupiny (TWG), sídlící v Evropské kanceláři pro IPPC v Seville. Technické pracovní skupiny zajišťují přípravu podkladů pro příslušnou evropskou technickou pracovní skupinu a sledují vývoj nejlepších dostupných technik v příslušné oblasti v České republice a na úrovni Evropských společenství nebo mezinárodních organizací. Dále připravují překlad a odborné korektury překladů BREF dokumentů, návrh jeho odborného výkladu a komentáře, posuzují jejich odbornou úroveň a srozumitelnost.

V České republice bylo zřízeno 31 technických pracovních skupin, z nichž více než polovinu zřídilo Ministerstvo průmyslu a obchodu.
Do technických pracovních skupin je v současné době zapojeno přes 400 odborníků, včetně vysokoškolských pedagogů.

Seznam technických pracovních skupin je uveden zde.

Loading...

Nejlepší dostupné techniky - BAT

  • Fórum pro výměnu informací o nejlepších dostupných technikách a technické pracovní skupiny