Jste zde:
Eko-Net CIR > Metodický návod MŽP pro monitorování vlivů na životní prostředí a zdraví lidí při nakládání s odpady

Metodický návod MŽP pro monitorování vlivů na životní prostředí a zdraví lidí při nakládání s odpady

15.8.2007

Ministerstvo životního prostředí České republiky vydalo v červenci dokument Metodický návod pro plnění povinnosti původců odpadů, stanovenou § 16 odst. 1 písm. j) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, k vykonávání kontroly vlivů nakládání s odpady na zdraví lidí a životní prostředí v souladu se zvláštními právními předpisy a POH ČR, POH kraje a POH původce.


Dle ustanovení §16 odst. 1 písm. j) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech je původce odpadů vykonávat kontrolu vlivů nakládání s odpady na zdraví lidí a životní prostředí s souladu se zvláštními právními předpisy a plánem odpadového hospodářství.
Metodický pokyn v první řadě definuje, že plánem odpadového hospodářství je myšlen jakýkoli plán, který se na původce může vztahovat, tedy POH ČR, POH kraje a POH původce. Dotčenými zvláštními právními předpisy jsou myšleny před upravující ochranu zdraví lidí, řízení pracovního prostředí, bezpečnost práce a ochranu jednotlivých složek životního prostředí. Konkrétní výčet dotčených právních předpisů je uveden v příloze č. 1 Návodu. Návod poskytuje původcům odpadu základní orientaci v těchto právních předpisech a doporučuje postup pro plnění zákonem o odpadech stanovené povinnosti původce.
V jednotlivých kapitolách Návod definuje:

- pojmy pro účely metodického návodu (např. kontrola vlivů nakládání s odpady)
- podklady pro kontrolu vlivů nakládání s odpady
- doporučený postup kontroly
- prokazování plnění požadavků zákona o odpadech původcem
- přehled právních předpisů ČR a EU včetně odkazů na jejich vybraná ustanovení
- příklad pro zpracování pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a ochraně životního prostředí při nakládání s nebezpečnými odpady s vybranými nebezpečnými vlastnostmi
- příkladu dotazníku pro původce odpadu k prověření úrovně kontroly vlivu nakládání s odpady

Pro firmy s účinně zavedeným environmentálním systémem řízení (EMS) dle ISO 14001 nebo Nařízení EMAS by ovšem informace v Návodu neměly být až takovou novinkou, neboť řada informací zde uvedených by měla být obsažena v podstatné součásti dokumentace systému, a to např. v Registru (rejstříku,…) požadavků právních předpisů a jiných požadavků, Rejstříku environmentálních aspektů či v provozních dokumentovaných i nedokumentovaných postupech požadovaných výše uvedenými normami nebo právními přepisy včetně postupů havarijních.

Loading...

Aktuality