Jste zde:
Eko-Net CIR > Nástroje a návody > Integrovaná prevence a omezování znečištění - IPPC > Registry znečišťování životního prostředí > Nařízení o Evropském registru úniků a přenosů znečišťujících látek

Nařízení o Evropském registru úniků a přenosů znečišťujících látek

V prosinci 2005 přijala Evropská Rada rozhodnutí č. 2006/61/ES o uzavření Protokolu EHK OSN o registrech úniků a přenosů znečišťujících látek. Protokol deklaruje důležitost registrů úniků a přenosů znečišťujících látek, jako mechanismu pro zvyšování odpovědnosti podniků, omezování znečištění a podporu udržitelného rozvoje.

Na základě tohoto Protokolu bylo vydáno Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 166/2006 ze dne 18. ledna 2006, kterým se zřizuje evropský registr úniků a přenosů znečišťujících látek, a kterým se mění směrnice Rady 91/689/EHS a 96/61/ES. Nařízení nabylo účinnosti dne 24. 2. 2006.

Nařízení o evropském registru úniků a přenosů znečišťujících látek (E-PRTR) začlenilo ustanovení protokolu do právních předpisů Společenství, je závazné pro všechny členské státy a znamená výrazné změny při vedení národních registrů znečišťujících látek.

Členské státy EU mají povinnost vést národní registry emisí z průmyslových zdrojů tak, aby byly schopné naplnit požadavky evropské legislativy a podávat informace o emisích z těchto zdrojů Evropské komisi. Z toho důvodu musí členské státy upravit své národní registry a ohlašovací procesy do podoby odpovídající nařízení o E-PRTR. Změny musí nastat v poměrně krátké době, protože již v roce 2007 se budou povinně sbírat data podle nového nařízení (povinné osoby budou data hlásit v roce 2008).

Česká republika se vstupem do Evropské unie, ratifikací Aarhuské úmluvy a podpisem Protokolu PRTR zavázala plnit povinnosti, které z těchto mezinárodní závazků vyplývají. V souvislosti s tím byl přijat zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění a integrovaném registru znečišťování, ve znění pozdějších předpisů. Zákon měl za cíl kromě implementace směrnice o integrované prevenci (96/61/EC) zřídit integrovaný registr znečišťování životního prostředí (IRZ).

Dopad implementace Nařízení o E-PRTR

Přijetí Nařízení o evropském registru úniků a přenosů znečišťujících látek bude mít dopad i na náš integrovaný registr znečišťování životního prostředí (IRZ). Vzhledem k tomu, že český IRZ obsahuje řadu prvků, které obsahuje E-PRTR (např. emise do půdy, přenosy odpadů atd.), nebude tento dopad tak zásadní jako v případě implementace EPER. Změna nastane zejména v rozsahu IRZ, počtu evidovaných látek a změny se dotknou i povinných osob. K tomu účelu připravuje Ministerstvo životního prostředí zákon o integrovaném registru znečišťování, který by měl stanovit podmínky ohlašovacího procesu do IRZ a další náležitosti. V souvislosti s tím dojde i k úpravě zákona č. 76/2002 Sb. o integrované prevenci, nařízení vlády č. 368/2003 Sb., o integrovaném registru znečišťování a vyhlášky č. 572/2004 Sb., o vedení evidence podkladů pro plnění ohlašovací povinnosti do IRZ.

Nařízení bude mít dále vliv na směrnici o integrované prevenci (zrušen odstavec o povinnosti podávat hlášení o zdrojích znečišťování životního prostředí) a směrnici o nebezpečných odpadech (zrušeno ustanovení o povinnosti ohlašovat informace o nebezpečných odpadech). Nové nařízení nahradí tyto dvě ohlašovací povinnosti jedním hlášením.

Evropská komise připravuje příručku, která by měla členským zemím usnadnit implementaci E-PRTR. Návrh příručky pro implementaci E-PRTR (v českém a anglickém jazyce) si můžete přečíst zde.