Jste zde:
Eko-Net CIR > Nástroje a návody > Inovace výrobků a životní prostředí > Návrh výrobku s ohledem na životní prostředí - EKODESIGN

Návrh výrobku s ohledem na životní prostředí - EKODESIGN

Ekodesign je přístupem pro vývoj a inovaci výrobku, který zahrnuje mimo technických, ekonomických a dalších požadavků na výrobek také jeho dopady na životní prostředí. Ve fázi vývoje výrobku mají konstruktéři a designéři možnost ovlivnit 70 - 80% všech environmentálních dopadů výrobku.

Důležitou podmínkou je však znalost souvislostí zvolených materiálů, technologických postupů a koncepce výrobku s dopady na životní prostředí. Pro objektivní posouzení celkových dopadů výrobku na životní prostředí je důležité zahrnout všechny fáze života výrobku, od výběru použitých surovin, fázi jeho užívání spotřebiteli až po jeho odstranění nebo využití na konci životnosti výrobku.

Přístup ekodesignu rozšiřuje současné postupy vývoje výrobků o pohled za hranice podniku. Při uplatnění ekodesignu pro vývoj a inovaci výrobků je nutné zajistit některé nové informace, které pomohou vytvořit obraz o celkovém životním cyklu výrobku, o dopadech zvolených materiálů výrobku, dopadech spojených s provozem výrobku a o dopadech spojených s jeho recyklací, opětovným použitím případně jeho odstraněním.

Ekodesign z pohledu výrobce

Stále přísnější požadavky legislativy z hlediska ochrany životního prostředí stanovují mimo jiné i zodpovědnost výrobců za výrobek rozšířenou na celý životní cyklus výrobku, tedy i po skončení jeho životnosti. Výrobce je nucen neustále hledat možnosti jak inovovat své výrobky, předvídat možná rizika, která by je mohla na trhu "diskvalifikovat" a včas na ně reagovat.

Aby byla inovace výrobků úspěšná, je nezbytné posuzovat nejen výrobek samotný, ale provést analýzu výrobku v celém jeho životním cyklu. Během těchto analýz se často objeví skryté slabiny i rezervy, které mohou být využity z hlediska designu výrobku v podobě snížení materiálových a energetických nároků ve fázi jeho výroby i užívání.

Ekodesign z pohledu spotřebitelů

V současné době jsou na výrobky a poskytované služby kladeny vysoké požadavky ze strany zákazníků, i prostřednictvím nové environmentální legislativy. Zákazníci dávají přednost kvalitním výrobkům s nízkými provozními náklady a dlouhou dobou životnosti.

Povědomí zákazníků o stavu životního prostředí a vlivu civilizace stále sílí a to ovlivňuje spotřebitele při volbě výrobků, které užívá. Ekodesign poskytuje vhodné postupy jak tyto potřeby zákazníků efektivně naplnit z hlediska užitných vlastností výrobku.

Ekodesign z hlediska EMS

Jedním z podstatných cílů podniku se zavedenými systémy environmentálního managementu je zlepšování environmentálního profilu podniku. Tento závazek lze plnit v různých oblastech aktivit podniku. Jednou z možností je inovace výrobku, kdy se stanovené cíle mohou v souladu se zásadami ekodesignu týkat snížení energetické a materiálové náročnosti výrobku, způsobu distribuce, zvýšení podílu opětovně použitelných součástí, materiálové recyklace a další. Ekodesign tak může být nástrojem ke snižování dopadů souvisejících s celým životním cyklem výrobků.

Loading...

Inovace výrobků a životní prostředí