Nejlepší dostupné techniky - BAT

BAT (Best Available Techniques)

Průmysl neustále vyvíjí nové a účinnější techniky. Technická úroveň zařízení zejména z pohledu dosahované výše emisí a množství odpadů, materiálové a energetické náročnosti, způsobu a nástrojích environmentálního řízení se porovnává s nejlepšími dostupnými technikami - BAT.

BAT jsou nejúčinnější a nejpokročilejší stadium vývoje činnosti a jejich provozních metod, které dokládá vhodnost určité techniky jako základu pro stanovení emisních limitů k zabránění nebo alespoň ke snížení emisí a negativních vlivů na životní prostředí jako celku, při dodržení technické a ekonomické dostupnosti. Jedná se tedy o porovnávání parametrů technik a postupů pomocí předem stanovených indikátorů (např. měrná emise do životního prostředí nebo energetická spotřeba na jednotku produkce).

Použitím BAT jako prevence vzniku znečištění je tedy dosahováno vyššího stupně ochrany životního prostředí.

V souvislosti s neustálým vývojem technik dochází k neustálému posunování standardů BAT, které jsou stanoveny na základě vyjednávání mezi veřejným a soukromým sektorem. K tomuto vyjednávání, zpracování podkladů a zprostředkování informací o jeho výsledcích slouží systém výměny informací o nejlepších dostupných technikách.

Mezi resorty a subjekty odpovědnými za výměnu informací o BAT byla uzavřena "Dohoda o výměně informací". Účastníky této dohody jsou Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo zemědělství, CENIA a Česká inspekce životního prostředí. K tomuto účelu byl zprovozněn nový informační web www.ippc.cz.

Způsob a rozsah zabezpečení systému výměny informací o nejlepších dostupných technikách je stanoven v nařízení vlády č. 63/2003 Sb. Výsledkem procesu výměny informací o nejlepších dostupných technikách jsou referenční dokumenty BREF.

Loading...

Integrovaná prevence a omezování znečištění - IPPC