Jste zde:
Eko-Net CIR > Nepřímé environmentální aspekty a veřejný sektor

Nepřímé environmentální aspekty a veřejný sektor

30.11.2010

Jeden z rozdílů EMAS oproti ISO 14001 je větší důraz na tzv. nepřímé environmentální aspekty, které jsou právě typické pro organizace z veřejného sektoru (úřady, finanční instituce apod.).

 

Článek 2 (7) nařízení EMAS III:

nepřímý environmentální aspekt: environmentální aspekt, který může být výsledkem vzájemného působení organizace a třetích osob a může být v přiměřené míře ovlivněn organizací;

 

Další důležitou částí nařízení EMAS k nepřímým aspektům je Příloha I - Environmentální přezkum (úvodní environmentální přezkoumání):

...Soupis omezující se na environmentální aspekty místa a zařízení organizace není dostačující. Tyto aspekty mimo jiné zahrnují


i) problémy související s životním cyklem výrobků (design, vývoj, balení, přeprava, použití a opakované použití/odstranění odpadu),
ii) kapitálové investice, poskytování půjček a pojišťovací služby,
iii) nové trhy,
iv) výběr a složení služeb (např. doprava nebo pohostinství),
v) správní a plánovací rozhodnutí,
vi) složení nabídky výrobků,
vii) vliv činnosti organizace na životní prostředí a chování dodavatelů a subdodavatelů.

Organizace musí být schopna prokázat, že byly určeny významné environmentální aspekty související s jejími postupy pro zadávání zakázek a že významné dopady na životní prostředí související s těmito aspekty jsou zohledněny v systému řízení. Organizace by měla usilovat o to, aby dodavatelé a ti, kdo jménem organizace vystupují, dodržovali v rámci činností prováděných na základě smlouvy její environmentální politiku.
V případě těchto nepřímých environmentálních aspektů musí organizace zvážit, jak může tyto aspekty ovlivnit a jaká opatření lze učinit ke snížení jejich dopadu na životní prostředí.

 

Nezapomeňme, že i nepřímé environmentální aspekty mohou být pozitivní, tedy takové, které zlepšují stav životního prostředí (pozitivní dopad). Takové pozitivní aspekty je potřeba rozvíjet a podporovat, za určitých okolností mohou být i významné - např. využívání obnovitelných zdrojů energie, využívání dešťové vody, osvěta.

 

 

Tento projekt byl vytvořen za finanční podpory SFŽP a MŽP.


 

Loading...

Aktuality