Jste zde:
Eko-Net CIR > Novela nařízení vlády č. 61/2003 Sb. účinná od 1.10.2007 - ochrana vod

Novela nařízení vlády č. 61/2003 Sb. účinná od 1.10.2007 - ochrana vod

1.10.2007

Od 1.října 2007 vstoupila v účinnost novela nařízení vlády č. 229/2007 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech.

Nařízení č. 61/2003 Sb. je důležitým prováděcím předpisem zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a stanovuje především emisní limity pro zdroje povrchových vod, které jsou využívány nebo se předpokládá jejich využití jako zdroje pitné vody. Dále stanovuje tzv. citlivé oblasti (mimo jiné takové vodní útvary povrchových vod, kde je nutný vyšší stupeň čištění odpadních vod) a ukazatele přípustného znečištění pro vypuštění odpadních vod ovlivňujících kvalitu vody těchto oblastech. Především však nařízení stanovuje podmínky vypouštění odpadních vod do vod povrchových jako takového (§35 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách).

Vytváření novely provázela poměrně ostrá a dlouhá legislativní debata mezi jednotlivými resorty, zejména mezi Ministerstvem životního prostředí (odboru ochrany vod jako zpracovatele novely) a Ministerstev zemědělství jako hlavními dotčenými orgány (např. na téma přísnějších limitů pro městské ČOV). Také ostatní organizace účastnící se legislativního procesu vzniku novely vznesli v rámci připomínkového řízení mnoho připomínek.

Některé hlavní změny v nařízení v důsledku novely:

  • změny a upřesnění v definicích typů emisních standardů a limitů
  • definována nejlepší dostupná technologie v oblasti zneškodňování odpadních vod
  • v §6 (2 až 5) mimo jiné stanovení emisních limitů pro vypouštění odpadních vod do vod povrchových přímo uvedeno, že vodoprávní úřad stanoví emisní limity v udělovaném povolení
  • v §6(11) vodoprávní úřad stanoví v povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových emisní limity kombinovaným přístupem tak, aby imisní standardy uvedené v tabulce 1 přílohy č. 3 k tomuto nařízení byly dosaženy nejpozději do 22. prosince 2015. V původní variantě nařízení byl stanoven odlišný termín pro vypouštění látek s obsahem nebezpečných a zvlášť nebezpečných látek do povrchových vod výpustěmi (do 31.12.2009) a vypouštění ostatních odpadních vod výpustěmi do povrchových vod do (do 22.12.2012).
  • v §8 ustanoven nový požadavek odstavce 3, kdy u městských čistíren odpadních vod v kategoriích nad 2000 EO (ekvivalentních obyvatel) musí vodoprávní úřad stanovit četnost a způsob sledování ukazatelů celkového znečištění pro dusík a fosfor (Ncelk a Pcelk). Městské ČOV nad 100 000 EO musí sledovat i ukazatel TOC (celkový organický uhlík).
  • §8 odst.4 umožňuje vodoprávnímu úřadu v povolení k vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečných látek k žádosti znečišťovatele pro účely stanovení četnosti odběru vzorků odečíst množství zvlášť nebezpečné látky obsažené v jím odebrané vodě od množství této látky vypouštěného v odpadní vodě. Takto vodoprávní úřad může postupovat pouze v případě, že znečištění odebrané vody zvlášť nebezpečnými látkami nezpůsobil svou činností žadatel.
  • změny hodnot některých emisních standardů (přílohy nařízení č. 61/2003 Sb.)

Pro účely výkladu a sblížení postupů v provádění nařízení po novele 229/2007 Sb. vydal Odbor ochrany vod MŽP Metodický pokyn k nařízení vlády č. 229/2007 Sb. Ke stažení zde http://www.ochranavod.cz/02/02/MP_k_novele_NV_61_final.doc

Loading...

Aktuality