Jste zde:
Eko-Net CIR > Novela vyhlášky Ministerstva životního prostředí č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady

Novela vyhlášky Ministerstva životního prostředí č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady

17.7.2007

V meziresortním připomínkovém řízení je novela vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady.

Pokud bude návrh novely schválen, přinese novinky ve několika oblastech nakládání s odpady, Novela by vstoupila v účinnost od 1.9.2007. Hlavní oblast změn se týká povinnosti původců odpadů a provozovatelů zařízení ke sběru a výkupu, využívání a odstraňování odpadu vést evidence odpadů a ohlašovat údaje z této evidence orgánům ochrany životního prostředí.

Zjednodušení by mělo spočívat ve sjednocení způsobu ohlašování evidenčních údajů (a tedy i jejich průběžného vedení ve firmě) pro všechny hlášení dle §39 zákona č. 185/2001 Sb. (hlášení o produkci a nakládání s odpady, hlášení s údaji o zařízení nakládajícím s odpady, hlášení o shromažďovacích místech nebezpečných odpadů, sběrových místech a skladech odpadů, hlášení a evidencí týkajících se nakládání s odpady obsahujícími PCB). Je nově zaveden termín přenosový standard dat o odpadech (nový §23 odst. 5), kterým se rozumí předepsaný rozsah údajů včetně minimálního formátu povinného ověření k zajištění jejich formální a obsahové správnosti. Tento standard umožní přenos ohlašovaných údajů dle §39 v elektronické podobě a měl by zjednodušit vzájemnou komunikaci mezi původci odpadů a osobami oprávněnými k provozování zařízení dle §14 zákona na straně jedné a orgány odpadového hospodářství působícími v rámci veřejné správy na straně druhé. Přesto však stále zůstává zachována pro původce odpadů varianta podávat hlášení dle §39 v tištěné podobě. Řada firem již dlouhodobě používá různé software nástroje pro vedení evidence odpadů a další evidence odpadů. Pro zavedení software i v ostatních firmách bude nutné z počátku vynaložit větší množství peněz, ovšem z dlouhodobého hlediska by měla být návratnost vložených prostředků vyjádřena zejména úsporou času při vedení evidence. Pro ty, kteří elektronickou formu evidence nepoužívají, je zavedeno určité přechodné období. Novela také vypouští vedení povinností některých údajů v evidenci, např. ohlašovat číselný kód odvětví klasifikace ekonomické činnosti (OKEČ) u původce odpadu a oprávněné osoby.

Významnou novinkou je také návrh usnadnění ohlašovací povinnosti původce odpadu. Firma (původci odpadů), která provozuje činnost, při níž vznikají odpady na správních územích různých obecních úřadů obcí s rozšířenou působností a nemá zde samostatné provozovny, může nově zasílat jedno roční hlášení o produkci a nakládání s odpady za všechny činnosti realizované na území jednoho obecního úřadu obce s rozšířenou působností na tento úřad jako souhrnně za všechna místa vzniku odpadů.

Loading...

Aktuality