Jste zde:
Eko-Net CIR > Novela zákona o integrované prevenci

Novela zákona o integrované prevenci

29.7.2006

Základem současné právní úpravy integrované prevence a omezování znečištění (IPPC) je zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), který nabyl platnosti dne 1.3.2002 a následně účinnosti dne 1.1.2003.

Od té doby byl novelizován zákonem č. 521/2002 Sb., zákonem č. 437/2004 Sb., zákonem č. 695/2004 Sb., zákonem č. 444/2005 Sb. a v letošním roce také zákonem č. 222/2006 Sb.

Zákon o integrované prevenci zcela nově řeší přístup k ochraně životního prostředí, a to v souladu se směrnicí Rady ES 96/61/EC ze dne 24. září 1996 o integrované prevenci a omezování znečištění (Integrated Pollution Prevention and Control - IPPC).

Tato směrnice byla novelizována Směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2003/35/EC ze dne 26. května 2003 o účasti veřejnosti na přípravě některých plánů a programů týkajících se životního prostředí a o změně směrnice Rady 85/337/EHS a 96/61/ES ve věci účasti veřejnosti a přístupu k právní ochraně.

Účelem zákona o integrované prevenci je ochrana životního prostředí jako celku, tzn. prosazovat integrovaný přístup v ochraně životního prostředí a přejít od využívání koncových technologií, které převádějí znečištění z jedné složky životního prostředí do druhé, k prevenci a minimalizaci znečištění přímo u zdroje.

Více informací naleznete v sekci Nástroje a návody.

 

Loading...

Aktuality