Jste zde:
Eko-Net CIR > Novela zákona o odpadech a nařízení č.1013/2006 o přepravě odpadů

Novela zákona o odpadech a nařízení č.1013/2006 o přepravě odpadů

5.11.2007

Vláda předložila do sněmovny návrh novely zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, který zpracovalo Ministerstvo životního prostředí. Novela byla zatím projednávána ve 2. čtení v obecná rozpravě, další projednávání v parlamentu je zařazeno na jejím programu od 8. 11. 2007. Nezbytnost zpracování a přijetí této novely vyplývá především z nutnosti implementace požadavků těchto předpisů Evropské unie:

  • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006 ze dne 14. června 2006 o přepravě odpadů
  • Směrnice Rady 96/59/ES o odstraňování polychlorovaných bifenylů a polychlorovaných terfenylů (PCB/PCT)
  • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 850/2004 o perzistentních organických znečišťujících látkách a o změně směrnice 79/117/EHS

Kromě těchto podstatných změn návrh novely obsahuje úpravu některých dalších ustanovení zákona, která reaguje na legislativně - technické nedostatky zákona. Nařízení č. 1013/2006 o přepravě odpadů bylo přijato 14.6.2006 a vstoupilo v účinnost 12.7. 2007, kdy nahradilo předchozí nařízení Rady (EHS) č. 259/93, o dozoru nad přepravou odpadů v rámci Evropských společenství, do něj a z něj a o jejich kontrole, které upravuje část devátou zákona o odpadech. Nové nařízení vychází ze stejných principů jako dosavadní úprava s tím, že jednotlivé instituty řeší podrobněji a zpřesňuje podmínky pro jednotlivé administrativní postupy spojené s přepravou odpadů. V souvislosti s adaptací nařízení č. 1013/2006 jsou rovněž upravovány povinnosti související s vnitrostátní přepravou odpadů, které s danou problematikou úzce souvisejí. Tato úprava zákona je nutná k zajištění kontroly jakéhokoliv druhu přepravy za účelem snížit riziko nelegální přepravy odpadů. Novela zpřesňuje povinnosti oznamovatele, příjemce a státních orgánů při přeshraniční přepravě odpadů.

V roce 2006 se v ČR vyskytly mediálně více či méně známé případy nelegálního dovozu odpadů do ČR, při nichž vznikl problém, kdo bude financovat odstranění odpadů. Dle nového nařízení by v budoucnosti alespoň část nákladů (podle míry zavinění oznamovatele/příjemce) byla vymahatelná po státních orgánech země původu odpadu. Není ovšem možné vyloučit výskyt opačného případu, tj. nelegální přepravu z ČR do jiné země. To by znamenalo, že v případě neschopnosti oznamovatele nebo příjemce provést nápravu, by náklady na zpětnou přepravu do ČR musely nést podle míry zavinění oznamovatele / příjemce státní orgány ČR.

….Nařízení č.1013/2006 mimo jiné ukládá příslušnému orgánu (MŽP) povinnost zajistit bezpečné uskladnění odpadů, pokud jsou odpady z nedovolené nebo nedokončené přepravy zjištěny na území ČR, až do doby jejich vrácení do země odeslání nebo do jejich využití nebo odstranění, a dále povinnost převzít odpady z nedovolené/nedokončené přepravy zpět do ČR namísto oznamovatele, resp. je využít nebo odstranit namísto oznamovatele/příjemce do 30 dnů (nebo v jiné lhůtě dohodnuté mezi příslušnými orgány) ode dne, kdy se příslušné orgány dovědí o nedovolené přepravě, není-li možné, aby tuto povinnost splnil ve stanovené lhůtě oznamovatel/příjemce. Této povinnosti se nemůže MŽP nijak zprostit, a tedy je třeba, aby byla pro tyto účely vytvořena ve státním rozpočtu dostatečná rezerva. Hlavním důvodem pro vytvoření státní rezervy je nalézt systematické řešení pro financování nelegální přepravy odpadů nepokryté bankovní zárukou.
….Oznamovatel přepravy odpadů je povinen převzít odpad zpět, pokud přeprava není z nějakých důvodů dokončena nebo pokud se zjistí, že šlo o přepravu nedovolenou. Pokud oznamovatel ani po výzvě příslušného orgánu, tuto svoji povinnost nesplní, provede to za něj příslušný orgán a zpětnou dopravu a alternativní naložení s odpadem financuje právě pomocí finanční záruky.

Směrnice Rady 96/59/ES o odstraňování polychlorovaných bifenylů a polychlorovaných terfenylů (PCB/PCT) ukládá členským státům zajistit do konce roku 2010 odstranění použitých PCB a dekontaminaci, popřípadě odstranění zařízení obsahující PCB, a to co nejdříve, nejpozději však rovněž do konce roku 2010.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 850/2004 o perzistentních organických znečišťujících látkách (POP's) a o změně směrnice 79/117/EHS závazné pro státy EU od 20.5.2004 stanovuje mimo jiné v článku 7 zákona podmínky pro nakládání s odpady s obsahem vyjmenovaných persistentních organických znečišťujících látek některou z látek uvedených v příloha IV nařízení. Dosavadní znění zákona o odpadech toto a související ustanovení nařízení neadaptovalo a povinnosti v nich zakotvené tak nebyly vymahatelné.

Odpady obsahující PCDD/PCDF, PCB nebo jiné aromatické sloučeniny; polycyklické a heterocyklické organické sloučeniny, jsou považovány za nebezpečné odpady a musí se s nimi nakládat ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. Až doposud však nebyla známá přesná limitní hranice nebezpečnosti odpadu, kromě ukazatele PCB. V současné době existuje evidence produkovaných odpadů PCB. Evidence je vedena za každý subjekt (společnost), který nakládá s takovým druhem odpadů a je každoročně zasílána na MŽP. Navíc probíhá souběžně inventarizace PCB, odpadů PCB a zařízení s obsahem PCB.

Nařízení č. 850/2004 o POP´s stanovuje:

  • vyhrazené způsoby odstranění nebo využití odpadů POP´s v návaznosti na zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech (fyzikálně chemické zpracování, spalování na pevnině, hlavní použití jako palivo nebo jiný prostředek pro výrobu energie, s výjimkou odpadu obsahujícího PCB)
  • vyjmenované odpady Katalogu odpadů v příloze V nařízení č. 850/2004 bude nutné analyzovat na přítomnost POP´s látek (MŽP nepředpokládá provádět analýzu vždy a u všech takovýchto odpadů - půjde především o odpady, které vzniknout spalováním nebo spoluspalováním odpadů v k tomu určených zařízeních)

Kapacity na odstranění POP´s

V ČR je pro odstraňování PCB, tj. POP´s vhodná spalovna nebezpečných odpadů v Ostravě, splňující legislativu ČR, resp. EU jak z pohledu zákona o odpadech, tak zákona o ochraně ovzduší. PCB lze rovněž skládkovat do koncentrace 50 mg/kg na zabezpečených skládkách nebezpečných odpadů, majících na toto odstraňování PCB souhlas krajského úřadu. Do plného provozu bylo v průběhu roku 2006 uvedeno technologické zařízení BCD - zásaditá katalytická destrukce - ve Spolaně v Neratovicích určené především pro odstranění PCDD/F a dalších POP´s látek z různých pevných matric. Poloprovozně bylo odzkoušeno zařízení pro dekontaminaci zemin kontaminovaných PCB, PAU a jinými ropnými látkami společnosti Dekonta, a.s. v Ústí nad Labem. V uplynulých letech měly rovněž některé společnosti zájem v ČR provozovat technologie a metody s využitím redukce POP´s za pomoci alkalických kovů (Na) nebo odstraňování POP´s odpadů ze použití plazmy nebo plazmového oblouku. Žádný ze záměrů nebyl dosud realizován.

Ceny za odstranění PCB v ČR a EU:

Typ odpadu/zařízení Cena (za tunu nebo kus)
Oleje obsahující PCB (katalogová čísla 13 01 01*, 13 03 01*)Elektrická zařízení s kapalným dielektrikem
(katalogová čísla 16 01 09*, 16 02 09*, 16 02 10*) Zeminy, sutě, stavební a demoliční odpady s obsahem PCB (katalogové číslo 17 09 02*)Jiná technologická zařízení s PCB nebo odpady PCB
25 - 55 tis. Kč/t
Dekontaminace transformátoru, jehož náplň obsahuje PCB (včetně dodávky nové provozní náplně a odstranění náplně původní kontaminované PCB) a znovu uvedení do provozu 100 - 200 tis. Kč/ks
Země EU - cena za odstranění výše uvedených odpadů (dekontaminace s následným spálením, vč. dopravy do cílové země) 100 - 200 tis. Kč/t

 

Zdroj: Důvodová zpráva k návrhu zákona

Loading...

Aktuality