Jste zde:
Eko-Net CIR > Platnost povolení k vypouštění odpadních vod, která nabyla právní moci do 31.12.2001, končí 31. prosince 2007

Platnost povolení k vypouštění odpadních vod, která nabyla právní moci do 31.12.2001, končí 31. prosince 2007

29.10.2007

Z ustanovení zákona č. 254/2001 Sb., o vodách účinného od 1.1.2002, konkrétně z § 127, odst. 7 vyplývalo, že platnost povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních, která nabyla právní moci do dne účinnosti tohoto zákona (tedy do 31.12.2001), končí 31. prosince 2007. V ustanovení Čl. II zákona č. 20/2004 Sb., který je novelou vodního zákona, tzv. "euronovelou" (účinnou od 23.1.2004) je tato citace zachována v závěrečných a přechodných ustanoveních v bodu 6.

Obce nyní již delší čas řeší problematiku dalšího povolení k vypouštění odpadních vod po 1.1.2008. Měly by požádat o vydání nového povolení k vypouštění odpadních vod ze svých kanalizačních výpustí do povrchových vod. Avšak obce, které nemají vybudované čištění svých odpadních vod (zejména malé obce, tedy pod 500 EO), nezískají nové povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových, protože bez řádného čištění nejsou schopny dodržet limity stanovené nařízením vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech. Tyto obce by tak podle předkladatelů byly v bezprávním stavu, tedy postižitelné pokutami za nedovolené vypouštění odpadních vod dle § 118 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., kdy je výše pokuty za tento právní delikt může být stanovena od 10 000 Kč do 10 000 000 Kč.

Z citace čl.II bodu 6. zákona č 20/2004 Sb., vyplývá, že obcím do 2000 ekvivalentních obyvatel je prakticky stanoven termín pro zajištění souladu s platným nařízením vlády do 31.12.2007 a obcím větším než 2000 ekvivalentních obyvatel vzniká tato povinnost až k 31.12.2010. Tato situace je tak pro obce do 2000 ekvivalentních obyvatel značně diskriminující. Navíc obce nad 2000 ekvivalentních obyvatel patří k obcím, k jejichž vyřešení odkanalizování se zavázal stát v průběhu jednání o vstupu do Evropské unie a proto více či méně tyto obce podporuje formou dotací ze státního rozpočtu (Státní fond životního prostředí, Ministerstvo zemědělství ČR). Návrh novely zákona o vodách, která by odstranila ze stávající právní úpravy diskriminační prvek znevýhodňující obce pod 2000 ekvivalentních obyvatel, sněmovnou neprošla.

Loading...

Aktuality