Jste zde:
Eko-Net CIR > Pokuty ČIŽP v oblasti nakládání s odpady

Pokuty ČIŽP v oblasti nakládání s odpady

25.7.2007

Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP) je kontrolním orgánem v oblasti ochrany životního prostředí v České republice. Významnou součástí kontrolních úkonů ČIŽP je dodržování povinností daných předpisy v oblasti nakládání s odpady, zejména povinností daných zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a jeho prováděcími předpisy.

Požadavky poměrně rozsáhlé legislativy v oblasti odpadového hospodářství se týkají každé firmy. Na internetových stránkách inspekce www.cizp.cz jsou zveřejňovány poměrně s malým časovým zpožděním podrobnosti o správních řízeních vedených ČIŽP s právnickými a fyzickými osobami (ať už podnikajícími nebo nepodnikajícími) včetně výše udělených pokut. A jsou to informace poměrně zajímavé a ukazují, že i neplnění zdánlivě nevýznamných požadavků v oblasti odpadového hospodářství je pokutováno vysokými částkami. Tyto informace tak ukazují, proč je důležité zaměřit se ve firmě na sledování právních předpisů a jejich plnění. Zveřejnění těchto informací zároveň může působit jako varování pro všechny podnikatelské subjekty a motivace k dodržování právních požadavků. A ze soupisu je zřejmé, že i velké firmy, mnohdy se zavedeným systémem řízení ISO 14001, mají problémy s plněním požadavků právních předpisů a jsou za to trestány vysokými pokutami. Pro ilustraci uvádíme jen některé příklady porušení povinností, za které ČIŽP udělila pokutu a s jejichž neplněním je možné se setkat v mnoha firmách:

  • pokuta 170 000,- Kč - porušení povinnosti stanovené v § 14 odst. 1 zákona o odpadech, firma minimálně po celý rok 2005 až do dne kontroly ČIŽP v listopadu 2006 provozovala zařízení ke sběru a výkupu odpadů na pozemku bez potřebného souhlasu příslušného správního orgánu. Pokuta uložena dle ustanovení § 66 odst. 3 písm. e) zákona o odpadech;
  • pokuta 80 000,- - neplnění povinností stanovených v § 12 odst.5 zákona o odpadech - provozovatel zařízení ke sběru a výkupu mísil společně odpady kategorie nebezpečný a ostatní (zářivkové trubice, komunální odpad netříděný, kal, asfaltová krytina, skleněné střepy ze sklářské výroby; a netříděný stavební odpad - materiál s obsahem azbestu, asfaltová lepenka, polystyren). Pokuta byla uložena podle ustanovení § 66 odst.4, písm.c) zákona o odpadech;
  • 30 000,- Kč - porušení § 13 odst. 3 zákona - subjekt nakládal s nebezpečným odpadem kat.č. 150202* a 130205* formou jeho shromažďování, aniž místa nakládání s tímto nebezpečným odpadem vybavil identifikačním listem nebezpečného odpadu. Pokuta uložena dle §66 odst.2 písm. d) zákona o odpadech;
  • pokuta 20 000 Kč - porušení ustanovení §18 odst. 1 písm. e) zákona o odpadech - firma provozovala zařízení ke sběru nebo výkupu odpadů v rozporu s jeho schváleným provozním řádem - konkrétně nebyl veden provozní deník zařízení. Pokuta byla uložena podle § 66 odst. 3 písm. d) zákona o odpadech.

 

Loading...

Aktuality