Porovnání EPER a E-PRTR

Evropský registr emisí znečišťujících látek (EPER ) bude postupně nahrazen Evropským registrem úniků a přenosů znečišťujících látek (E-PRTR), což přinese řadu praktických změn.

Zásadní změna nastává ve zvýšení počtu povinně evidovaných látek a rozšíření sledovaných složek životního prostředí. Zatímco v EPER se sledují emise 50 znečišťujících látek do ovzduší a vody, naproti tomu E-PRTR bude sledovat informace o únicích 91 znečišťujících látek do vody, půdy a ovzduší. Změna nastává i v tom, že oproti EPER, kdy byly sledovány emise znečišťujících látek, v E-PRTR budou sčítány běžné a havarijní úniky znečišťujících látek dohromady.

Nový E-PRTR bude sledovat i činnosti neuvedené ve směrnici o integrované prevenci, které výhradně sledoval EPER. Zavedením E-PRTR se tedy zvýší počet sledovaných činností. Další změna nastává v tom, že u některých sledovaných látek se snížily prahové hodnoty. I nadále bude sledováno, zda evidované látky nepřesahují stanovené prahové hodnoty. Látky a jejich emise (přenosy) budou uváděny jednotlivě a nikoli v celých skupinách. Emise látek budou spojeny přímo s konkrétním zařízením.

V novém registru bude také důraz kladen na informace o přenosech odpadů a znečišťujících látek v odpadních vodách čištěných mimo lokalitu a na informace o únicích znečišťujících látek z rozptýlených zdrojů. E-PRTR dále stanovuje provozovatelům každoroční ohlašovací povinnost.

 

Znění nařízení o E-PRTR včetně příloh, které specifikují činnosti sledované registrem, znečišťující látky evidované v registru a formát pro ohlašování údajů o únicích a přenosech členskými státy EK, si můžete přečíst zde.