Jste zde:
Eko-Net CIR > Nástroje a návody > Odpadové hospodářství > Právo Evropských společenství ve vztahu k odpadovému hospodářství

Právo Evropských společenství ve vztahu k odpadovému hospodářství

 • Směrnice Rady ze dne 15. července 1975 o odpadech (75/442/EHS)
 • Směrnice Rady ze dne 18. března 1991, kterou se mění směrnice 75/442/EHS o odpadech (91/156/EHS)
 • Směrnice Rady ze dne 16. června 1975 o zneškodňování odpadních olejů (75/439/EHS)
 • Směrnice Rady ze dne 22. listopadu 1986, kterou se mění směrnice 75/439/EHS o zneškodňování odpadních olejů (87/101/EHS)
 • Směrnice Rady ze dne 20. února 1978 o odpadech z průmyslu oxidu titaničitého (78/176/EHS)
 • Směrnice Rady ze dne 17. prosince 1979 o ochraně podzemních vod před znečišťováním některými nebezpečnými látkami (80/68/EHS) - Čl. 11
 • Směrnice Rady ze dne 12. června 1986 o ochraně životního prostředí a zejména půdy při používání kalů z čistíren odpadních vod v zemědělství (86/278/EHS)
 • Směrnice Rady ze dne 19. března 1987 o předcházení a omezování znečištění životního prostředí azbestem (87/217/EHS)
 • Směrnice Rady ze dne 18. března 1991 o bateriích a akumulátorech obsahujících některé nebezpečné látky (91/157/EHS)
 • Směrnice Komise 98/101/ES ze dne 22. prosince 1998, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 91/157/EHS o bateriích a akumulátorech obsahujících některé nebezpečné látky
 • Směrnice Rady ze dne 12. prosince 1991 o nebezpečných odpadech (91/689/EHS)
 • Směrnice Rady ze dne 23. prosince 1991, kterou se normalizují a racionalizují zprávy o provádění některých směrnic týkajících se životního prostředí (91/692/EHS)
 • Směrnice Rady 96/59/ES ze dne 16. září 1996 o zneškodňování polychlorovaných bifenylů a polychlorovaných terfenylů (PCB/PCT)
 • Směrnice Rady 1999/31/ES ze dne 26. dubna 1999 o skládkách odpadů
 • Směrnice 2000/53/ES Evropského parlamentu a Rady ze dne 18. září 2000 o vozidlech s ukončenou životností.
Loading...

Odpadové hospodářství

 • Právo Evropských společenství ve vztahu k odpadovému hospodářství