Jste zde:
Eko-Net CIR > Problematika Základního popisu odpadu (ZPO) - kdo ho musí zpracovat?

Problematika Základního popisu odpadu (ZPO) - kdo ho musí zpracovat?

29.8.2007

Soubor:
Základní popis odpadu.doc
Formát:
doc
Velikost:
31kB

Povinnost původce odpadu zpracovat Základní popis odpadu (ZPO) platí od 1.1.2006 a je uvedena ve dvou prováděcích předpisech k zákonu č. 185/2001 Sb., o odpadech, a sice ve vyhlášce č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady a vyhlášce č. 294/2001 Sb., podrobnostech ukládání odpadů na skládky.


Mezi povinnostmi původce odpadů v §16 zákona č. 185/2001 Sb. není povinnost zpracovat ZPO přímo uvedena. I když dle §16(1) c) je povinen odpady, které sám nemůže využít nebo odstranit, v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. a jeho prováděcími předpisy, převést do vlastnictví pouze osobě oprávněné k jejich převzetí (dle §12(3) zákona č. 185/2001 Sb.), a to buď přímo nebo prostřednictvím k tomu zřízené právnické osoby. Konkrétní podmínky předání zde ale nejsou uvedeny.
V samotném textu vyhlášky č. 383/2001 Sb. pojem základní popis odpadu také nelze nalézt mezi povinnostmi uvedenými v paragrafech. §4 této vyhlášky uvádí obecné požadavky na zařízení k využívání a odstraňování, sběru a výkupu odpadů. §4(3) stanovuje provozovateli zařízení a dodavateli (vlastníku) odpadů postupovat při přejímce odpadů do zařízení způsobem uvedeným příloze č. 2. Dle bodu č.1 této přílohy musí provozovatel kontrolovat dokumentaci odpadu dle bodu 2 přílohy v případě jednorázové nebo první z řady dodávek v jednom kalendářním roce. A teprve v bodu 2 přílohy je povinnost dodavatele vlastníka odpadů (tedy ne přímo původce) poskytnout ZPO osobě oprávněné k provozování dle §4 vyhlášky č.383/2001 Sb. včetně konkrétních bodů, které by měl ZPO obsahovat. Ovšem v poznámce pod čarou (jejíž odkaz je uveden za slovy ZPO) je uveden odkaz na vyhlášku č 294/2005 Sb.
Tato vyhláška z roku 2005 obsahuje i změnu vyhlášky č.383/2001 Sb. měnící i mírně text přílohy č. 2 (včetně přidání poznámky). Vyhlášky č. 294/2005 Sb. uvádí v základních pojmech také Základní popis odpadu (§2 m)), přičemž §3(6) stanovuje, že údaje o odpadu nutné pro jeho posouzení pro účely přijetí na skládku či jiných zařízení pro odstraňování odpadů (povrchové doly, lomy, pískovny další lokality využívané např. k rekultivacím) se uvádění v ZPO. Obsah ZPO pro účely vyhlášky č. 294/2001 Sb. je uveden v příloze č.1 vyhlášky. Náležitosti ZPO uvedené ve vyhlášce č. 383/2001 Sb. se liší a jejich rozsah je mnohem širší. Příloha č. 1 uvádí možnost při opakovaných dodávkách ZPO nahradit Čestným prohlášením vlastníka odpadu, že odpad odpovídá ZPO předaném při první z řady dodávek a ověřeným kritickým ukazatelům. U některých druhů odpadů (uvedených v příloze č. 8 vyhlášky nebo u těch, kterých lze provést odborný úsudek nebo u těch, u kterých lze odebrat reprezentativní vzorek) dokonce není třeba ZPO zpracovávat.

Existují tedy souběžně dva právní předpisy, které ukládají zpracovat ZPO. Teoreticky by tedy měl skutečně ZPO zpracovat původce odpadu a ZPO by měl s odpadem putovat až do doby jeho odstranění či využití. Oprávněné osoby, které s ním nakládají by si jej měly předávat a případně přepracovat, pokud po dobu jejich vlastnictví změnily vlastnosti odpadu. V praxi to ovšem takto přesně nefunguje a mnoho původců odpadů ZPO nezpracovává vůbec, nebo zpracovává, ale ani s náležitostmi uvedenými v "měkčí" verzi v příloze vyhlášky č. 383/2001 Sb. Původce odpadů předá odpad např. do zařízení pro využívání odpadů a ZPO za něj vyplní na svém připraveném formuláři ZPO oprávněná osoba provozující toto zařízení. V lepším případě provozovatelé těchto zařízení vycházejí svým dodavatelům v zájmu lepšího poskytováním kompletních služeb vstříc a poskytují jim ZPO volně k použití (např. spalovna v Brně - viz. http://www.sako.cz/informace/popisodpadu/).

Vzor formuláře, který vám pomůže při zpracování ZPO naleznete zde:

Loading...

Aktuality