Jste zde:
Eko-Net CIR > REACH - bezpečnostní listy chemických látek

REACH - bezpečnostní listy chemických látek

17.3.2008

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, které vstoupilo v platnost 1.6.2007, pozměnilo částečně požadavky na bezpečnostní listy. Došlo ke změně řazení kapitol a rozšíření např. o registrační číslo chemické látky a určený způsob použití.

Bezpečnostní list je opatřen datem a obsahuje tyto položky:
1. identifikace látky/přípravku a společnosti/podniku;
2. identifikace nebezpečnosti;
3. složení/informace o složkách;
4. pokyny pro první pomoc;
5. opatření pro hašení požáru;
6. opatření v případě náhodného úniku;
7. zacházení a skladování;
8. omezování expozice/osobní ochranné prostředky;
9. fyzikální a chemické vlastnosti;
10. stálost a reaktivita;
11. toxikologické informace;
12. ekologické informace;
13. pokyny pro odstraňování;
14. informace pro přepravu;
15. informace o předpisech;
16. další informace. 

Každý účastník dodavatelského řetězce, který musí vypracovat zprávu o chemické bezpečnosti, uvede příslušné scénáře expozice (popřípadě včetně kategorií použití a expozice) v příloze bezpečnostního listu zahrnující určená použití a zvláštní podmínky.

Zaměstnavatelé musí umožnit pracovníkům a jejich zástupcům  přístup k informacím v bezpečnostních listech látek nebo přípravků, které pracovníci používají nebo jejichž účinkům mohou být během své práce vystaveni.

Základní informace o REACH se můžete dozvědět populární formou v brožuře, která seznamuje s tím, co jsou to chemické látky a proč je potřeba tuto oblast regulovat předpisy jako je REACH. Brožura je výstupem projektu "Development of Knowledge on REACH" podpořeném z programu Leonardo da Vicnci Evropské unie. Více se můžete dozvědět zde.

Loading...

Aktuality