Jste zde:
Eko-Net CIR > REACH - nařízení o registraci ... chemických látek ...

REACH - nařízení o registraci ... chemických látek ...

3.3.2008

Plný název nařízení zní: Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o změně směrnice 1999/45/ES
a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady 76/769/EHS a směrnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES

Zkráceně se nařízení nazývá REACH, vysvětlení v přiloženém obrázku.

 

REACH_zjednodusene.png

 

 

 

Loading...

Aktuality