Jste zde:
Eko-Net CIR > Úplné znění zákona o integrované prevenci

Úplné znění zákona o integrované prevenci

20.9.2006

Úplné znění zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), bylo zveřejněno ve Sbírce zákonů, částka 140.

Nedostatky původního zákona o integrované prevenci spočívaly zejména v nepřesných nebo chybějících definicích základních pojmů, v nedůsledné integraci rozhodnutí a povolení vydaných podle složkových předpisů, v nevyjasněných rolích účastníků řízení, v nastaveném kontrolním mechanismu atd. Problematická byla také velká administrativní náročnost procesu integrovaného povolování a délka procesu vydávání integrovaného povolení.

Novelizace zákona o integrované prevenci měla napravit tyto nedostatky a dále pak provést transpozici Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/35/ES ze dne 26. května 2003 o účasti veřejnosti na přípravě některých plánů a programů týkajících se životního prostředí a o změně směrnice Rady 85/337/EHS a 96/61/ES ve věci účasti veřejnosti a přístupu k právní ochraně.

 

Loading...

Aktuality