Zakl prvky EMS.png

Zakl prvky EMS.png

Audit EMS je kontrolní a informační nástroj, jehož úkolem je kontrolovat systém environmentálního managementu. Tato kontrola probíhá jednak uvnitř podniku (interní audit) a provádí ji osoba (interní auditor) pověřená podnikem. Chce-li však podnik potvrzení (certifikát) o zavedení systému environmentálního managementu, musí se podrobit externímu certifikačnímu auditu EMS, který provádí nezávislý certifikační orgán, mající pro tuto činnost akreditaci.

Provádění auditů EMS se obecně řídí normou ČSN EN ISO 19011 publikovanou v dubnu 2003, která je společná pro provádění auditu jakosti a auditu EMS.

V této normě je audit definován jako:

"Systematický, nezávislý a dokumentovaný proces získávání důkazu z auditu a jeho objektivního hodnocení s cílem stanovit rozsah splnění kritérií auditu. Pod pojmem důkaz z auditu se rozumí záznamy, konstatování skutečnosti nebo jiné informace, které souvisejí s kritérii auditu a jsou ověřené. Pojmem kritéria auditu se rozumí soubor politik, postupů nebo požadavků".

Další definice jsou uvedeny v Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 761/2001 a v normě ČSN EN ISO 14001.