Jste zde:
Eko-Net CIR > Základní povinnosti dle zákona o prevenci závažných havárií

Základní povinnosti dle zákona o prevenci závažných havárií

11.5.2007

Od 1.6. 2006 vstoupil v účinnost zákon č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených nebezpečnými chemickými látkami. Nahradil tak zákon č. 353/1999 Sb., který byl novým předpisem v roce 2006 zrušen. Přestože většina podnikatelských subjektů, např. kancelářské firmy, skladuje ve svých prostorách minimum nebezpečných chemických látek nebo přípravků, neznamená to, že by se na ni nevztahovaly některé požadavky zákona č. 59/2006 Sb.

§3 odst.1 zákona č. 353/1999 Sb. předepisoval každé právnické nebo podnikající osobě, která užívá anebo bude vlastnit nebo užívat objekt nebo zařízení, v němž je nebo bude umístěna nebezpečná látka, zařadit objekt nebo zařízení do skupiny A nebo B, pokud množství nebezpečných látek bylo stejné nebo větší než množství uvedené v přílohách zákona. Tento požadavek nepřímo ukládal jakékoli právnické nebo fyzické podnikající osobě povinnost provést evidenci nebezpečných látek. Požadavek provést součet poměrných množství nebezpečných látek ukládal §3 odst.2, ovšem pouze pro právnickou nebo podnikající fyzickou osobu užívající takový objekt nebo zařízení, ve kterém je umístěné množství nebezpečných látek v množství menším než které bylo uvedeno v příloze zákona. V případě, že množství u každé z látek nepřekročilo nebo bylo rovno 2% množství z tabulek I nebo II v příloze č. 1, případně, že tyto látky nebyly v objektu nebo zařízení vůbec přítomny, měl podle §3 odst.8 podnikatel povinnost tuto skutečnost protokolárně zaznamenat, tedy vypracovat protokol o nezařazení a kopii tohoto protokolu zaslat na krajský úřad nebo případně předložit na vyžádání kontrolním orgánům, a to včetně identifikace a množství umístěných nebezpečných látek.

Nový zákon tyto požadavky do jisté míry oddělil. Přestože je množství nebezpečných látek umístěné v objektech firmy minimální, má podle nového zákona č. 59/2006 Sb. každý podnikající subjekt, u kterého se vůbec nepředpokládá zařazení do skupiny A nebo B, tyto základní povinnosti:

  • zpracovat seznam, ve kterém je uvede druh, množství, klasifikace a fyzikální forma všech nebezpečných látek umístěných v objektu nebo zařízení (§3 odst. 1 bod a) )
  • přijmout všechna nezbytná opatření k prevenci závažných havárií a omezení jejich následků na zdraví a životy lidí, hospodářských zvířat, životního prostředí a majetku (§3 odst. 1 bod b) )
  • zařadit objekt nebo zařízení do příslušné skupiny dle postupu uvedenéh ov zákoně (§3 odst. 1 bod c) )
  • jestliže se na právnickou osobu nevztahuje povinnost navrhnout zařazení do skupiny A nebo B, ale množství nebezpečné látky umístěné v objektu nebo zařízení je menší nebo rovno 2 % množství nebezpečné látky uvedené v příloze č. 1 zákona, má povinnost tuto skutečnost alespoň protokolárně zaznamenat a protokol o nezařazení včetně Seznamu uložit pro účely předložení kontrolním orgánům (§4 odst.1)
  • jestliže se na právnickou osobu nevztahuje povinnost navrhnout zařazení do skupiny A nebo B, ale množství nebezpečné látky umístěné v objektu nebo zařízení je menší nebo rovno 2 % množství nebezpečné látky uvedené v příloze č. 1 k zákonu , má povinnost tuto skutečnost protokolárně zaznamenat a protokol o nezařazení včetně Seznamu uložit pro účely předložení kontrolním orgánům (§ 4 odst.2)
Loading...

Aktuality