Životní cyklus výrobku

Životní cyklus výrobku

Životní cyklus výrobku začíná při získávání přírodních surovin a energií potřebných pro jeho výrobu. Suroviny jsou zpracovány do formy polotovarů a ve výrobním procesu výrobek získává svou finální podobu. Výrobek se pak dostává ke spotřebiteli a plní funkci, ke které je určen. V této fázi může podle své povahy spotřebovávat energie související s jeho funkčností, provozní kapaliny (oleje) a vyžaduje údržbu. Na konci životnosti se výrobek stává odpadem, případně lze jeho funkčnost obnovit modernizací, renovací nebo užitím jeho neopotřebených součástí. Materiály výrobku lze dále využít vhodnou recyklací, nebo energetickým využitím ve spalovnách a získat tak energie z materiálů výrobku. Nevyužitelné materiály se uloží na skládky.

Každá fáze životního cyklu je spojená se vznikem odpadů i jinými dopady na životní prostředí. Při návrhu výrobků je tedy nutné zvážit všechny fáze života výrobku a minimalizovat jeho dopady.

Loading...

Návrh výrobku s ohledem na životní prostředí - EKODESIGN